Strategické dokumenty, analýzy, studie

Dlouhodobě lze ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a institucí Evropské unie vnímat důraz na tvorbu strategických rozvojových dokumentů i na nejnižších úrovních – obcí a měst. Kdo nemá stanovenou vizi, čeho chce v horizontu budoucích let dosáhnout a zvolené priority, které k tomuto cíli povedou, uskutečňuje pak záměry dle nahodilých podnětů.
Takové investice, které nejsou ukotveny v koncepčních dokumentech, však nemusí být ze strany poskytovatelů dotace hodnoceny jako efektivní a potřebné.

V novém programovém období 2014 - 2020 budou strategické dokumenty ještě více posilovat šance na čerpání dotací.
Jedná se přitom o nástroj, který dává prostor vyjádřit se a spolurozhodovat i běžným občanům, neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům, školským zařízením apod.

Využijte našich služeb a spolupracujte s námi na vytvoření strategie rozvoje Vaší obce či mikroregionu.
Veškerá časová a odborná zátěž bude ležet na nás.

Pomocí dotace
může krajina kolem
Vás vzkvétat